Logo

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL CURS 2024/25

L’Ajuntament de Llorenç del Penedès és titular de la llar d’infants municipal Nieró ubicada al carrer Antoni Gaudí, número 10-12 .

Per al proper curs 2024/25 l’oferta de places de la llar d’infants és la següent:

1 GRUP DE NADONS de 8 infants de 4 mesos a 1,5 any

1 GRUP DE PETITS de 13 infants de 1 a 2 anys

1 GRUP DE GRANS de 20 infants de 2 a 3 anys

1 GRUP DE GRANS de 20 infants de 2 a 3 anys.

L’escola bressol està finançada amb fons i preus públics, subjecte al pagament de la taxa regulada a l’ordenança número 18 reguladora de la prestació del servei d’escola bressol.

 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL NIERÓ

Totes les famílies amb infants nascuts entre els anys 2022, 2023 i 2024 (l’edat mínima que han de tenir és 16 setmanes l’1 de setembre de 2024 i que estigueu interessades a utilitzar el servei de la llar d’infants municipal, pel proper curs 2024-2025, podeu presentar la documentació i la sol·licitud de preinscripció a les Oficines Municipals de la Rambla Marinada, 27 o per la seu electrònica de la Corporació.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 • Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: entre el 8 de maig i el 21 de maig de 2024, ambdós inclosos els matins de 9h a 14h i els dimarts a la tarda de 16h a 19h o per seu electrònica.
 • Publicació de llistes amb el barem el 31 de maig.
 • Reclamacions a les llistes del barem entre el 3 al 7 de juny fins a les 14h.
 • Sorteig en cas d’empat entre el del 10 a 13 de juny.
 • Publicació de les llistes d’ admesos el 17 de juny.
 • Període de matrícula: del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR TOTHOM

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal o guardador de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocopia del DNI de l’alumne/a, si en té.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia tarja sanitària de l’infant (TSI).

DOCUMENTS PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ AL·LEGATS

 • Document que acrediti que el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts.  
 • Documentació acreditativa del domicili familiar, sinó és el que consta al DNI (certificat de convivència), 30 punts.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball si aquest és el que s’al·lega de proximitat.(còpia contracte laboral o certificat d’empresa). En cas de treballadors autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària (model 036), 20 punts
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició, 10 punts.
 • Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 • Ser bessó o trigemin. Quan l'infant hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 • Quan l'infant es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat, si s’al·lega aquesta circumstància, 15 punts.
 • si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme es sumen 10 punts .

Aquesta preinscripció es realitza a efectes de planificació i, per tant, no implica cap dret a obtenir la plaça. Cal tenir en compte que el barem d’admissió només s’utilitza si la demanda sobrepassa el nombre màxim de places ofertades. Finalitzat el període de preinscripció es farà pública la llista d’ admesos a la cartellera del centre, i a les cartelleres municipals i a la web municipal. En cas de ser admesos haureu de passar a formalitzar la matrícula.

AJUTS

     Us recordem que en altres cursos s’han atorgat ajuts per assistència a llar d’infants per altres Administracions,però pel que fa al curs 2023/24 no hi ha informació disponible de moment.