ANUNCI sobre aprovació provisional de les bases reguladores de les ajudes per a la COVID-19. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès, en sessió plenària ordinària de data 30.12.2020, va aprovar provisionalment l'acord de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a establiments comercials i empresarials per a la covid 19, en compliment del que es disposa en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies naturals, perquè pugui ser examinat i, si escau, es formulin les reclamacions o
suggeriments que s'estimin convenients.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions o suggeriments l'Ordenança aprovada provisionalment s'entendrà definitivament aprovada.

 

L'anunci es pot consultar al següent enllaç:

ANUNCI DOGC BASES COVID19 COMERÇOS

 ANUNCI BOPT

dogc