ANUNCI

Aprovades inicialment per la Junta de Govern Local, en la seva sessió del 03/04/2018, les Bases reguladores per la selecció del personal per Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil de Llorenç del Penedès, aquestes estaran exposades al públic de conformitat amb el que es disposa a l’article 124.2 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/2195, de 13 de juny, durant el termini de 20 dies hàbils, comptats des de la publicació del corresponen Edicte al BOPT.

Al mateix temps, s’inicia el període de presentació de sol·licituds per a la selecció de personal per les Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil del mes de juliol de 2018, que es podran presentar durant el temps d’exposició pública de les bases, segons els models normalitzats, que es poden obtenir a les oficines municipals de l’Ajuntament de Llorenç.

Si es presentés alguna reclamació, la publicació de la valoració de les sol·licituds s’ajornarà fins a la resolució de la mateixa. En el cas de no haver-hi cap reclamació, la valoració es farà pública amb l’aprovació definitiva de les bases.

BASES 2018

SOL·LICITUD CASAL D'ESTIU

SOL·LICITUD CASAL DE LLEURE ESPORTIU