Anunci nova licitació de la contractació de la barra de la Festa Major 2017

L'Ajuntament per Junta de Govern Local en la seva sessió de 28 de febrer de 2017, ha aprovat l'expedient de contractació, pel procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa per diversos criteris de valoració, pel procediment ordinari, que figura en el Plec de clàusules administratives patriculars pel contracte administratiu especial de l'explotació del servei de bar dels actes de la Festa Major 2017.

 

ANUNCI

PLEC DE CLÀUSULES