piscina

Un any més iniciem la temporada de la piscina pública i, com sempre, des de l’Ajuntament us adrecem la informació dels horaris, calendari i quotes que estaran vigents per aquest any 2023.

Aquest any la piscina es posarà en marxa el 22 de juny i acabarà el 3 de setembre, funcionarà doncs un total de 74 dies.

HORARIS D’OBERTURA DE LA PISCINA

Del 22 de juny al 15 d’agost ……..……………….….. d’11 a 20h.

De 16 d’agost al 3 de setembre ..……………….......   d’11 a 19h.

TARIFES I ABONAMENTS:

* Entrada                                                      TARIFA 1                      TARIFA 2 (No empadronats)

-Menors de 0 a 3 anys ……………….        entrada gratuïta            entrada gratuïta

-Menors de 12 anys ............................        2,30 €                                3 €

-12 anys o més………………………..      4 €                                     5 €

-Majors de 65 anys ..........................           2,30 €                                 ---

* Abonament per tota la temporada

-Menors de 12 anys ........................                  40,50 €                                   48 €

-12 anys o més………………………              60 €                                        66 €

-Familiar 2 membres.…………...…..              98 €                                       113 €

-Familiar 3 membres.…………...…..              115 €                                     133 €

-Familiar 4 o més..……………...…..               133 €                                      155 €

*Abonament de 15 entrades:

-Adults                                                       30 €                                          37,50 €

-Menors de 12                                          17,50 €                                   22,50 €

*Abonaments socials:

Les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre amb seu social a la Comarca .................. 65 €

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ELS ABONAMENTS ES FARAN EXCLUSIVAMENT A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT, I S’HAURÀ D’APORTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

-Fotografia (obligatòria).

-Justificant de pagament. El pagament es podrà fer amb targeta al mateix ajuntament o codi de barres.

-Certificat de convivència, per als no empadronats.

És obligatori portar el carnet per accedir a la piscina, es deixarà a l’entrada i es retornarà a la sortida, i no serviran els justificants de pagament per entrar.

PER GAUDIR DE LA BONIFICACIÓ D’EMPADRONATS EN LES ENTRADES D’UN DIA, ÉS OBLIGATORI PRESENTAR EL dni PER JUSTIFICAR LA RESIDÈNCIA.

La data de comptabilització de les edats serà l’1 de gener

Els/les usuaris/es menors de 14 anys han d’anar acompanyats/des d’una personal adulta que se’n faci responsable, excepte que participin en una activitat infantil. Es permetrà un màxim de quatre menors per adult. Els/les majors de 14 a 17 anys podran fer-ho amb una autorització signada pels pares o tutors legals, que seran els responsables que es respectin i compleixin les normes de l’espai. Podeu veure l'autorització en el següent link:  AUTORITZACIÓ PER A MENORS

Els/les usuaris/es col·lectius, menors de 18 anys, que duguin a terme activitats esportives hauran d’anar acompanyats d’una persona responsable major d’edat, que s’encarregarà de fer complir tot el que es refereix a la disciplina de l’usuari/a en aquesta normativa i es farà responsable de qualsevol incidència ocasionada pel grup.

Les persones amb disminució igual o superior al 33%, discapacitades o amb dependència, empadronades a Llorenç del Penedès, tindran l’entrada gratuïta.

Per tal d'obtenir l'abonament haureu de fer l'ingrés a “La Caixa” i, amb el resguard del pagament, podreu passar per les oficines municipals a formalitzar el carnet corresponent. És obligatori portar una fotografia actualitzada. Les persones que vulguin fer l’ingrés per “La Caixa”, poden utilitzar el codi de barres inserit al final d’aquest escrit. També es podrà fer el pagament amb targeta a les oficines municipals.

Les famílies que no estiguin empadronades al municipi ens hauran de portar un certificat de convivència amb la data d’alta al padró d’habitants del seu municipi.

Es considerarà unitat familiar la formada pels pares i els fills fins a 21 anys, que puguin constar en els carnets de família nombrosa. Sols es consideren dintre de la unitat familiar o el nucli familiar als membres que convisquin en el mateix domicili, que hauran de justificar la convivència mitjançant certificat. També es considerarà unitat familiar, per abonament de piscina per a famílies, els fills de parelles separades que no conviuen permanentment amb un dels progenitors, però si tenen règim de visites (caps de setmana, vacances, custodia compartida, ....). En cas de dubtes, consulteu a l’Ajuntament abans de fer el pagament.

codi de barres piscina