El Ple de l'Ajuntament va aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets, dins de les zones del nucli històric (codi 1), urbà tradicional (codi 2), densificació urbana (codi 3) i ordenació oberta (codi 4) del casc urbà (d’acord amb el plànol adjunt), durant el termini d’un any, tal com preveu a l’article 73 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i de conformitat amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol.